Privatlivspolitik / Klage

Brug af dine oplysninger
Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig, som dataansvarlig, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Jeg indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig dog kun i det omfang det er relevant for dig: ⦁ Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn ,Adresse, e-mailadresse, Telefonnr., Personnummer, Familierelationer, Arbejdsrelationer, Forsikringsoplysninger ⦁ Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger Alle oplysninger, der er relatérbare til personer, behandles som følsomme personoplysninger.*

Formål
Jeg bruger dine personoplysninger til følgende formål: ⦁ Min behandling af dig, Udabejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv., Afregningsformål, Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse, Samt til overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. Dokumentationspligt, Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: ⦁ Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb, Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer. ⦁ I andre tilfælde, og såfremt der foreligger skriftligt samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber. Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: ⦁ Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6-1,c og d, mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 9-2,c og h. ⦁ Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. ⦁ Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016 ⦁ Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artkel 6-1 og a samt artikel 9-2 og a.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles, når jeg fremsender sikker mail, via min databehandler Danastar og ved kontakt via min Hjemmeside sendes mails via databehandler Simply.com – alle med privatlivspolitik og underskrevet databehandler aftale som loven foreskriver Sikkerhed Iværksat og vedligeholder tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der sikrer højt sikkerhedsniveau, både elektronisk og fysisk

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser lavet som tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.
20 30 15 60, bedst mellem kl. 12 - 13 per@thorseth.dk Adresse Guldsmedgade 20 1.sal, 8000 Aarhus C

Du kan også kontakte Datatilsynet Borgergade 28, 5 3100 Kbh. K +45 33193205

Utilsigtede hændelser
Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. De fører blandt andet tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Styrelsen for Patientklager
Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Per Thorseth
Per Thorseth aut. cand. Psych, specialist I psykoterapi og supervision Jeg har arbejdet som chefpsykolog i mit eget firma Psykologhuset Aarhus siden 2000, hvor jeg gennemårene har haft ansat et personale af psykologer samt undervist og uddannet unge psykologer i kliniske praksis. Inden da blev jeg selv uddannet i systemiske teori og metode, hvor jeg en årrække arbejdede med familier og personalegrupper. Endvidere har jeg en længerevarende eksamineret psykoterapeutisk uddannelse i Psykodrama (gestaltterapi).